Amennyiben Önnek Energetikai Tanúsítványra van szüksége,

hívja irodánkat és akár 24 óra alatt elkészítettjük Önnek!    

+36 20 3133 164

Mire van szükség egy Energetikai Tanúsítvány elkészítéséhez?

- fényképekre ( fűtést előállító rendszerről, a hőleadókról, a melegvíz előállító rendszerről, a külső homlokzatokról )                                                                                 

- alaprajzra (irodánk ebben is tud Önöknek segíteni) , az ingatlan tájolására 

- Hrsz-ra, pontos címre

 

2016. január 1-jétől az épület vagy épületrész besorolása két betűt használ, hogy a korábbi és mostani kiállított tanúsítvány egymástól megkülönböztethető legyen.

Többlakásos épületben lévő lakások tanúsításánál a „BB” besorolás megszerzésnek alapfeltétele, hogy az egész épületet már korábban „BB” besorolásúra tanúsítsák. 

A 2016. január 1-jétől alkalmazandó változások miatt a korábban feltöltött kis fogyasztású épületek vagy lakások mindegyike az automatikus átsorolásban „CC” besorolást kap. Amennyiben úgy véljük, hogy az épületünk jobb besorolást is kaphatna érdemes újratanúsíttatnunk azt.

A vizsgált épület minőségi osztályának betűjele és szöveges jellemzése a következők lehetnek 2016. január 1-től:

A tanúsítvány elkészíttetése az eladó feladata.

A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított tanúsítvány 10 évig érvényes, így azt több adásvétel során is fel lehet használni. Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

Hiteles energetikai tanúsítványt csak arra jogosult személy vagy szervezet végezhet. Energetikai tanúsítói tevékenységet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételekkel lehet folytatni. A tanúsítok listája megtalálható a Magyar Építész Kamara honlapján. www.mek.hu 

Mikor kötelező?
Új épületek építésekor,  meglévő épület eladásakor, illetve tartós bérbeadásakor kötelező elkészíttetni.
 
Új épületek: A Kormányrendelet értelmében új épület építésekor minden esetben kötelező a tanúsítvány elkészíttetése. A tanúsítvány elkészíttetéséről az építtetőnek kell gondoskodnia, legkésőbb a használatba vételi engedély kiadását követő 90 napon belül.

Meglévő épületek: 2012. január 1-jétől a meglévő épületek eladásakor és ingatlan egy éven túli bérbeadásakor kell tanúsítványt készíttetni. 2012. június 1-jétől 2015. december 31-ig csak akkor kötelező új bérleti szerződésnél az energiatanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól. Ekkor, valamint minden értékesítést megelőzően már a hirdetésnél is fel kell tüntetni az épület energetikai besorolását.
 

Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység eladásáról vagy bérbeadásáról készült szerződésnek tartalmaznia kell:

  • azt, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni (azaz az ingatlan nem tartozik a rendeletben felsorolt kivételek közé)
  • a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette,
  • az energetikai tanúsítvány egyedi azonosító kódját.

Mikor nem szükséges tanúsítvány?
– az 50 négyzetméternél kisebb hasznos alapterületű épületekre,
– az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre,
– a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,
– a hitéleti rendeltetésű épületre,
– a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre,
– mezőgazdasági rendeltetésű épületre,
– azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség  a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W=nméter, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
– a műhely rendeltetésű épületre,
– a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre,
– a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén,
– ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt,
– a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi  CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.